Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Wijkunnenmeer, gevestigd te Heerenveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01123700.

Persoonsgegevens

Doelen van verwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Daarnaast wordt uw dossier beveiligd opgeslagen voor onderzoek en statistische gegevens. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per e-mail, via de website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens uitsluitend om met u in contact te treden en met u te communiceren.

Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en voor onderzoek en statistiek. Wij verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

Beveiliging

Beveiliging van uw gegevens is voor ons van groot belang, we nemen dan ook maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons veilig zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een cloudserviceprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, worden in het kader van ons onderzoek bewaard en beveiligd opgeslagen. Wanneer deze niet meer nodig zijn voor onderzoek en statistische gegevens, dan zullen de gegevens vernietigd worden.

Rechten betrokkenen

Wij respecteren uw privacyrechten en zullen eraan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen.

Over Ilse Reijgwart

Slimme, gevoelige, creatieve meid die vaak meer kon dan zij liet blijken, blogt over onderpresteren, meer- en hoogbegaafdheid, (hoog)gevoeligheid en alle ‘stempels’ die je tegenwoordig maar kunt krijgen. Haar motto’s: ‘wees wie je bent’ en ‘doe maar gek, dan doe je gewoon genoeg’!

>> Meer over Ilse
>> Meer over Lars
>> Meer over Wijkunnenmeer