Hoe begeleidt Wijkunnenmeer cliënten?

Hieronder vind je de uitgangspunten die wij hanteren bij het begeleiden van al onze cliënten.

 1. Kinderen en jongeren die tot onze doelgroep behoren, de creatief (hoog)begaafde onderpresteerders, kunnen wij het best helpen.
 2. Ouders (en evt. school) zijn het eens met onze uitgangspunten (pedagogisch, didactisch en inhoudelijk). Ouders zijn gemotiveerd om de lijnen die wij uitzetten, voort te zetten. Deze zijn onder andere verwoord in het standaard-OPP voor onze doelgroep, dat te vinden is op onze website.
 3. Voorwaarden om goed te werken:
  a. kind/jongere is gemotiveerd;
  b. ouders willen en kunnen buiten school kind/jongere ondersteunen in het werken met de stappenplannen of er is een vervanger beschikbaar;
  c. Kind/jongere, ouders, school en Wijkunnenmeer dienen als radertjes op elkaar afgestemd te zijn.
 4. Individuele sessies zijn voor ouder & kind. Ouders kunnen dan helpen bij het thuis werken volgens de aangeleerde methode. Twee horen meer dan één, ouders kunnen thuis verder begeleiden en monitoren of onze adviezen worden toegepast. Wij zijn er tenslotte niet altijd bij.
 5. Wij zijn geen bijlesinstituut. Wij werken met de cliënt in de eerste plaats aan het opdoen van studievaardigheden: leren leren. Uiteindelijk doel is dat de cliënt overzicht houdt over wat hij/zij voor school moet doen, en dat hij/zij het schoolwerk zo efficiënt mogelijk kan afwerken.
 6. Daartoe hebben wij verschillende stappenplannen ontwikkeld: één per basisvaardigheid die een cliënt onzes inziens moet beheersen in het PO of VO: tafels leren, spelling leren, topo leren; rijtjes leren, woorden leren, teksten leren, plannen, organiseren, aanpak wiskundesommen. Deze stappenplannen zijn de basis waaraan de hele begeleiding wordt opgehangen.
 7. Wij werken dus met name aan langetermijndoelen: dat de cliënt het werken met onze stappenplannen voor studievaardigheden als routine integreert bij de uitvoering van alle schoolwerk.
 8. Het kortetermijnresultaat – voor de cliënt heel belangrijk – is dus meer de verantwoordelijkheid van de leerling zelf, samen met ouders en school.
 9. Wij werken graag samen met school, en we betrekken nadrukkelijk ook de ouders bij de begeleiding.
 10. Als de ouders om een of andere reden de dagelijkse begeleiding niet kunnen doen, is het belangrijk dat er een vervanger wordt gezocht (bijvoorbeeld een student of een leerling uit een hogere klas).
 11. Snappen gaat voor stampen bij schoolwerk.
 12. Stampen doet het kind/de jongere met gebruik van zoveel mogelijk zintuigen en een slim systeem van herhaling. Stampen en plannen horen dus bij elkaar.
 13. Wij leveren niet een verzameling losse tips. Het is een ‘gebouw’. Met betrekking tot de stappenplannen betekent dat, dat je er niet zomaar een deel uit kunt halen en de rest niet doen: dan werkt het niet. Het is een ‘systeem’.
 14. Nieuwe routines aanleren is niet gemakkelijk voor onze doelgroep. Het is dus aan te raden dat school en ook ouders meekijken bij de dagelijkse gang van zaken, bijvoorbeeld ook bij het huiswerk maken: worden de stappenplannen gebruikt? Als dat zo’n 8 weken consequent is gedaan, is er een kans dat de routine erin zit, en kan een cliënt zelfstandig verder. Bij sommigen duurt dit echter (beduidend) langer.
 15. Last but not least: Wij werken vanuit de overtuiging dat ouders de uiteindelijke regie hebben over het welzijn van hun kinderen. Wijkunnenmeer en school faciliteren daarbij. Dit vloeit wat ons betreft voort uit Burgerlijk wetboek art. 247.