Algemene voorwaarden Wijkunnenmeer

Versie 1.0

Artikel 1 Algemeen
1. Wijkunnenmeer: Wijkunnenmeer is gevestigd te Heerenveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 01123700.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de (elektronische) producten en diensten van Wijkunnenmeer en haar eventuele rechtsopvolgers, in deze voorwaarden verder aangeduid als opdrachtnemer.
3. De opdrachtgever is een natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het sturen van producten.
4. Een offerte of aanbieding is een vrijblijvend schriftelijk of mondeling aanbod aan een opdrachtgever om werkzaamheden voor de opdrachtgever te verrichten.
5. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail en via de website(s) van Wijkunnenmeer.
6. Opdrachtgevers die vóór het deponeren van deze algemene voorwaarden een overeenkomst met opdrachtnemer hebben, bevinden zich in een overgangsregeling. Individueel met deze opdrachtgevers gemaakte afspraken worden gerespecteerd voor zover zij afwijken van deze voorwaarden.
7. Indien er onduidelijkheid ontstaat over deze voorwaarden of zich een situatie voordoet waarin zij niet voorzien, dan dient uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
8. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 De offerte en aanbiedingen
1. Een schriftelijk of mondeling gedane offerte of aanbieding is een vrijblijvend aanbod.
2. De opdrachtnemer kan op verzoek een offerte of aanbieding op maat maken. Aan offertes en/of aanbiedingen aan andere opdrachtgevers van de opdrachtnemer kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Natuurlijke personen ontvangen een offerte of aanbieding inclusief BTW en eventuele heffingen van rechtswege.
4. Prijzen in offertes of aanbiedingen zijn in euro’s, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.
5. Rechtspersonen kunnen een offerte of aanbieding ontvangen exclusief BTW en eventuele heffingen van rechtswege.
6. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om geen offerte of aanbieding af te geven.
7. Opdrachtnemer kan in de offerte of aanbieding aanvullende voorwaarden stellen welke specifiek gelden voor de opdrachtgever.
8. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offerte of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
9. Een offerte of aanbieding is 21 dagen geldig na dagtekening of mondelinge mededeling, tenzij anders wordt overeengekomen.
10. De offerte kan schriftelijk of mondeling worden ingetrokken door de opdrachtnemer zolang er geen akkoord is gegeven door de opdrachtgever.

Artikel 3 De overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand:
a) na ontvangst door de opdrachtnemer van een door de opdrachtgever(s) ondertekend exemplaar van de offerte of aanbieding;
b) na de mondelinge bevestiging van de opdrachtgever;
c) op het moment van het maken van een afspraak tot het verrichten van werkzaamheden;
d) via de op de website van Wijkunnenmeer staande webshop op het moment dat de aanvraag bij Wijkunnenmeer is binnengekomen.
2. Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen of anders blijkt uit deze voorwaarden.
3. Akkoordverklaringen die na de termijn in artikel 2 lid 9 binnenkomen, kunnen worden geaccepteerd dan wel worden beantwoord met het toezenden van een nieuwe offerte dan wel aanbieding.
4. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
5. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
6. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
7. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8. Geen van de partijen mag tijdens het uitvoeren van de overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.
9. Enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Artikel 4 Koop op afstand
1. Voor overeenkomsten die tot stand komen met particulieren via de website of telefonisch, geldt het wettelijke herroepingsrecht voor koop op afstand, dat geldt op de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
2. De opdrachtgever doet afstand van het herroepingsrecht voor koop op afstand voor producten die onmiddellijk gaan lopen door de toezending van (elektronische) producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
3. Bij de levering van diensten eindigt het herroepingsrecht op het moment van levering waarbij uit het handelen van de opdrachtgever uitdrukkelijk blijkt dat hij heeft ingestemd met de uitvoering van de dienst.
4. Indien gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer of van derden zijn daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Opdrachtnemer zorgt voor een vervangende afspraak binnen twee maanden.
4. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Verhindering opdrachtgever
1. Indien de opdrachtgever verhinderd is op het afgesproken tijdstip, dient dit zo spoedig mogelijk gemeld worden aan opdrachtnemer, doch uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak. Opdrachtnemer kan hieraan voorwaarden stellen welke zullen worden gecommuniceerd met de opdrachtgever.
2. Afspraken die door de opdrachtgever worden afgezegd binnen 24 uur voor de geplande afspraak, worden in rekening gebracht, tenzij er sprake is van overmacht naar de definitie van artikel 5 lid 2.

Artikel 7 Betaling
1. De betaling geschiedt via een door een in de webshop aangeboden mogelijkheid, tenzij anders wordt overeengekomen.
2. Indien de betaling mislukt, dient de betaling te geschieden binnen 8 dagen op een door opdrachtnemer opgegeven bankrekeningnummer.
3. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Een opdrachtgever aan wie geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 BW (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
4. Bij overschrijding van de betaaltermijn door de opdrachtgever wordt er een betalingsherinnering gestuurd door de opdrachtnemer.
5. Indien na de in het vorige lid genoemde herinnering de factuur niet is voldaan, dan is zonder dat een verdere sommatie of ingebrekestelling is vereist, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente bij handelstransacties, doch ten minste 1% samengestelde rente op maandbasis verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
6. De te maken kosten bij buitengerechtelijke incassering van de vordering komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van 125,00 euro, tenzij bij wet anders is bepaald.
7. Blijft de opdrachtgever in gebreke bij de betaling van facturen, dan schort de opdrachtnemer tot de ontvangst van de betaling(en) haar dienstverlening aan de opdrachtgever op. Het opschorten van de dienstverlening ontslaat de opdrachtgever niet van zijn plicht tot betaling van de openstaande facturen en bijkomende kosten.
8. Indien lid 6 van toepassing is, vervallen eventueel met opdrachtgever afgesproken kortingen voor toekomstige facturen. Opdrachtnemer kan van de opdrachtgever verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm voor toekomstige facturen.
9. Een betalingsregeling is, mits tijdig door de opdrachtgever aangevraagd, met onderbouwing van de financiële situatie, na overleg mogelijk.
10. Een betalingsregeling en de voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst.
11. De opdrachtnemer kan een betalingsregeling te allen tijde weigeren.

Artikel 8 Wijzigingen prijs en voorwaarden
1. De opdrachtnemer behoudt zicht het recht voor om te allen tijde de prijzen en voorwaarden van zijn dienstverlening te wijzigen. Prijs- en voorwaardenwijzigingen zullen:
a. onderdeel uitmaken van de offerte of prijsaanbieding per datum van inwerkingtreding;
b. aan bestaande opdrachtgevers tijdig schriftelijk worden mede gedeeld doch uiterlijk één maand voor de wijziging.
2. Prijsverhogende effecten door wet- en regelgeving worden doorberekend per ingangsdatum.
3. Tarieven op de website kunnen op ieder moment worden aangepast.

Artikel 9 Opschorting en beëindiging overeenkomst
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden: indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; indien na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van de opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.
3. De opzegtermijn van een overeenkomst voor onbepaalde tijd bedraagt voor opdrachtnemer en opdrachtgever drie maanden, tenzij in deze voorwaarden of schriftelijk anders wordt overeengekomen.
4. Een overeenkomst op basis van een vooraf bepaalde tijdsduur of met een specifieke opdracht en/of dienst eindigt op het moment van voltooiing.
5. Een aangegane overeenkomst op basis van een uurtarief vervalt, indien er zes maanden geen factuur is verzonden door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever, tenzij anders wordt overeengekomen.
6. Een opdrachtgever heeft het recht als hij/zij niet akkoord gaat met wijzigingen als bedoeld in artikel 8 lid 1 sub b, om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per datum van wijziging.
7. Opzegging door opdrachtnemer of opdrachtgever dient per aangetekende brief of e-mail te geschieden. Opzeggingen per e-mail hebben pas werking als Wijkunnenmeer een bevestiging van ontvangst heeft gestuurd.
8. De opdrachtgever krijgt na beëindiging van de overeenkomst, na tekening voor akkoord, zijn bescheiden terug als uit de administratie van de opdrachtnemer blijkt dat alle openstaande facturen en overige kosten zijn voldaan.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Een opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de eigen administratie en/of bedrijfsvoering. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van gevraagde gegevens evenals voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens.
2. Gegeven informatie door de opdrachtnemer is niet bindend voor de opdrachtgever en wordt gebaseerd op de gegevens welke ten tijde van het advies voorhanden waren.
3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor niet tijdig aangeleverde en/of onvolledige en/of onjuiste informatie van derden.
4. De opdrachtnemer is verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid. Claims zullen via deze verzekering worden afgehandeld voor zover de opdrachtgever niet zelf zich voor het risico had moeten verzekeren of de schade zelf had kunnen beperken. De kosten van deze procedure zullen worden verhaald op de opdrachtgever indien de opdrachtnemer in het gelijk wordt gesteld.
5. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat door een door opdrachtnemer ingehuurde derde partij.
6. Mocht de opdrachtnemer aansprakelijk zijn voor geleden schade, dan is de te vergoeden schade beperkt tot maximaal twee keer het factuurbedrag waarop de schade betrekking heeft.
7. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8. Opdrachtnemer zal alle schade verhalen als willens en wetens onwaarheden verspreid worden tijdens en/of na beëindiging van de overeenkomt door de opdrachtgever(s) of diens naasten.
9. Dit artikel beperkt het recht van de opdrachtgever niet om zijn eventuele claim voor te leggen aan een bevoegde instantie om hierover een bindende uitspraak te verkrijgen.

Artikel 11 Geheimhouding
1. De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan de opdrachtnemer door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
2. Zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever zal de opdrachtnemer de ter beschikking gestelde informatie niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij verkregen is.
3. De geheimhouding en toestemming gelden niet voor zover wettelijke en/of beroepsregels de opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.

Artikel 12 Intellectuele eigendom
1. De opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de producten uit lid 1 al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van opdrachtnemer de producten uit lid 1 aan derden ter hand te stellen.

Artikel 13 Reclame en toepasselijk recht
1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2. Een reclame als in het eerste lid schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.
4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.
5. Op alle aangegane overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlands Recht van toepassing.
6. Voor een eventueel rechtsgeschil in eerste aanleg is bij uitsluiting de rechtbank bevoegd in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft.

Artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met opdrachtnemer.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Getekend voor akkoord d.d. _________________________
Opdrachtgever naam: _________________________
Handtekening: _________________________
Namens deze: _________________________

>>>Download de PDF versie<<<